Krajina Českého zenového státu

Český zenový stát

Každá změna začíná myšlenkou. Jsme na začátku. A je na nás, jestli si necháme namluvit, že změna není možná, nebo jestli se naše myšlenka stane skutečností.

Zen je duchovní minimalismus. Návrat k přirozenosti a jednoduchosti. Zenový stát je idea minimálního zasahování státu do svobody a životů lidí. Nepotřebujeme nad sebou drába v podobě státního úředníka, abychom věděli, že jsme lidé, myslící a cítící bytosti, schopné kvalifikovaně rozhodovat o svém vlastním životě.

Návrat k jednoduchosti znamená navrátit se ke kořenům všeho. Jedině ideály, které jsou reprezentovány takovými osobnostmi jako Gándhí, Matka Tereza, Dalajláma u nás pak Jan Hus, Jiří z Poděbrad, Jan Ámos Komenský nebo Josef Hlávka či Alfons Mucha, jsou hodné následování.

Proto vytváříme tuto vizi nového státu, kterou nazýváme zenový stát. Zenový, podle myšlenky duchovního minimalismu.

Každý jsme ostrovem svobody

Vize

Prvotním předpokladem je navrácení přirozeného, zdravého a jednoduchého uvažování při vedení státu.

Každý obyvatel má právo být šťastný.

Štěstí je vnitřní stav jednotlivce.

Štěstí, jako vnitřní stav, je nezávislé na vnějších podmínkách.

Stát podporuje rozvoj tohoto vnitřního nezávislého stavu štěstí.

Všichni mají právo na svobodu.

Svoboda jednotlivce se nesmí dít na úkor svobody někoho jiného.

Svoboda skupin nesmí nikdy omezovat svobodu jednotlivců či jiných skupin.

Na prvním místě je lidskost a aktivní soucit.

Žádný úředník nebo zástupce státu nesmí nikdy jednat proti tomuto smyslu.

Hlavní rozhodování o chodu společnosti se přesune na úroveň obcí a malých měst nebo městských částí, kde jsou zástupci voleni i odvoláváni přímo svými voliči.

To, co vede k dlouhodobým stavům zmatení mysli u občanů musí být eliminováno nebo vliv zmenšen na minimum.

Základem zenového státu je měřená úroveň vědomí podle stupnice Davida R. Hawkinse.

Měření úrovně vědomí je podrobován každý uchazeč o státní funkci.

Měření úrovně vědomí provádí rada státu podle metodiky Dawida R. Hawkinse.

Vysoká úroveň vědomí státních představitelů je zárukou, že budou pracovat vždy ve prospěch celku.

Stát zajišťuje servis pro občany. Nesmí nikdy své občany šikanovat.

Všichni uchazeči o státní funkce nebo soudní funkce procházejí dlouhodobým duchovním výcvikem, kde si zvyšují úroveň vědomí.

Každý jsme ostrovem svobody

Prezident

Hlavou státu je prezident.
Prezidentem se může stát každý, jehož úroveň vědomí je vyšší než 600 bodů
Je volen Radou státu
Je volený na funkční období 7 let.
Zastupuje stát
Navrhuje zákony
Navrhuje soudce
Navrhuje státní zástupce
Jeho funkce je placená

Každý jsme ostrovem svobody

Rada státu

Rada státu se skládá z 21 členů
Rada státu je neodvolatelná a dohlíží na dodržování zásad státu.
Členové jmenují nové členy na základě měření úrovně vědomí.
Úroveň vědomí člena Rady státu musí být minimálně 600 bodů
Rada státu schvaluje navržené zákony.
Ke schválení zákona je potřeba souhlasu všech členů.
Rada státu schvaluje a odvolává soudce
Rada státu schvaluje a odvolává státní zástupce
Členství zaniká odstoupením nebo smrtí.
Jde o placenou funkci

Každý jsme ostrovem svobody

Státní zastupitelství

Státní zastupitelství nahrazují dřívější ministerstva
Jsou vedeny státními zástupci.
Státní zástupci jsou navrhováni prezidentem a schvalováni Radou státu.
Pro vedení státního zastupitelství je nutná úroveň vědomí nad 450 bodů
Státní úřad navrhuje vyhlášky.
Vyhlášky podléhají schválení státní radou.

Je zakázaný jakýkoliv lobing na úrovni státního zastupitelství.

Každý jsme ostrovem svobody

Místní zastupitelství

Místní zastupitelství vzniká tam, kde jsou obvyklé samosprávné celky blízké obyvatelům. Tedy na úrovni obcí, malých měst nebo městských částí..
Místní zastupitelství je voleno i odvoláváno přímo občany.

Každý jsme ostrovem svobody

Zákony

Zákony a vyhlášky, které jsou hloupé nebo hrozí nesmyslnými sankcemi za nedodržování, budou okamžitě zrušeny. Bude zavedeno zvykové právo v nepsané formě, které může být zaznamenáváno.
Pokud se právní zvyk změní, písemně zaznamenaný zákon přestává platit.
Nový stát zruší všechny předcházející zákony a vyhlášky, které vyvolávaly právní zmatek a vedly k potlačování práv občanů, znepříjemňovaly jim život nebo jejich výklad byl nejasný.

Je zakázáno:
vše, co škodí vědomě druhým lidem
zabíjet
násilí a nátlak jak fyzický, tak psychický
krást
podvádět
lhát
manipulovat – uvádět v omyl

Každý jsme ostrovem svobody

Soudnictví

Soudce navrhuje prezident
Soudce schvaluje Státní rada
Úroveň vědomí soudce musí být vyšší než 450 bodů
Soudce se rozhoduje na základě svého svědomí a zdravého rozumu.
Rozhodnutí soudce může být přezkoumáno státní radou.

Každý jsme ostrovem svobody

Obrana a bezpečnost

Jsme zodpovědní za bezpečí svých rodin a zachování tradic a kultury.
Nikdy se nenecháme vtáhnout do konfliktu někoho jiného.
Jakékoliv preventivní vojenské řešení je nemyslitelné.
Sami zajišťujeme bezpečnost svého státu vzhledem k tomu, že s obyvateli i vládami sousedících zemí žijeme v souladu.
Přehodnotíme svou účast v jakémkoliv vojenském uskupení, které vyvolává nestabilitu po celém světě.
Základem obrany je nebojování – tedy snaha o jakékoliv mírové řešení.
Žádný občan Českého zenového státu se nesmí podílet na vojenských aktivitách na území jiného státu.
Výjimkou je bezprostřední obrana Českého zenového státu.
O bezpečnost státu se stará armáda.
Armáda je dobrovolným sborem.
Nejvyšším velitelem je prezident.
Vyhlášení mobilizace jednomyslně schvaluje státní rada.

Každý jsme ostrovem svobody

Ekonomika a finance

V ekonomice se stát připojí k ukazatelům, které stanovil Bhútán. Hlavním ukazatelem skutečného pokroku společnosti není HDP (hrubý domácí produkt), ale HNŠ (hrubé národní štěstí).
Měna musí být kryta skutečně směnitelnou hodnotou. Proto bude česká koruna podložena opět zlatem.
Všechna ekonomická rozhodnutí, která upřednostňují zahraniční ekonomické subjekty před českými, budou přehodnocena. Zisky zahraničních společností nebude možné převádět do ciziny. Budou muset být spotřebovány nebo investovány na území státu.
Základem rozvoje ekonomiky jsou všichni podnikaví lidé, kteří uživí sebe a dávají práci i dalším. Je nemyslitelné, aby byli za svou snahu znevýhodňováni, šikanováni nebo skandalizováni.
Nejdůležitější je slušnost, spolehlivost a spravedlivý zisk.
Stát vybuduje potravinovou nezávislost.
Stát vybuduje energetickou nezávislost.
Stát bude maximálně podporovat ekonomickou a energetickou soběstačnost menších ekonomických celků. Tak, aby byly nezávislé na nestabilitě světové ekonomiky.
Aby byla zajištěna rozmanitost nesmí žádný podnik nebo podnikatel získat svou činností více než 30% trhu.
Státní úředníci podporují maximálně podnikání a podnikatele.

Každý jsme ostrovem svobody

Daně

Daně významně ovlivňují výkonnost ekonomiky.
Aby ji podporovaly, budou sníženy. Tím se automaticky zvýší i výnos z daní.
Inspirovat se můžeme malými úspěšnými ekonomikami, jako je Lichtenštejnsko.
Firmy budou platit pouze daň z výnosu v rozmezí od 7,5 % do 20 %
Občané daň z příjmu v rozmezí 3,24 % do 17,10 %
DPH bude mít tři sazby daně - základní 7,6 %, sníženou 3,6 % a super sníženou 2,4 %
Daň z majetku (dnes z nemovitosti) bude od 0,06 do 0,89 %

Každý jsme ostrovem svobody

Zaměstnanost

V zaměstnanosti je důležitý princip partnerství. Pracovník i zaměstnavatel jsou partnery.
Nikdo v tomto vztahu nesmí být znevýhodňován na úkor druhého.
Osobní a rodinný život je důležitější než práce.
Ochranu zaměstnanců zajišťují zaměstnanecké organizace, které jsou povinné ve všech podnicích, kde je více než pět zaměstnanců.
Zaměstnanecké organizace se zaměstnavateli uzavírají vzájemnou dohodu, která je pro obě strany závazná.
Pokud nedojde k dohodě, rozhodne soud.
Zaměstnanec má právo na spravedlivý podíl z činnosti podniku.

Každý jsme ostrovem svobody

Zdraví

Každý občan je sám zodpovědný za své zdraví.
Stát upřednostní a bude podporovat prevenci nemocí.
Ke všem nemocem se bude přistupovat jako k psychosomatickým.
O zdraví pečují lékaři i nelékaři.
Oba způsoby léčení jsou hrazeny z pojištění.

Každý jsme ostrovem svobody

Víra a náboženství

Všechny víry (včetně materialistické), filosofie nebo náboženství jsou si rovny.
Žádná víra, filosofie ani náboženská společnost nesmí omezovat občany, jiné víry, filosofie nebo náboženství.
Každá víra, filosofie nebo náboženství, které se podílejí na potlačování svobody jsou zakázány.
Projeví-li se takto později, budou zakázány.

Každý jsme ostrovem svobody

Kultura a umění

Kultura je součástí života společnosti.
Umění a řemesla vytvářejí nezaměnitelnou národní identitu
Stát podporuje staré dovednosti, umění a tradiční řemesla.
Stát maximálně podporuje současné umění.

Každý jsme ostrovem svobody

Vzdělávání

Vzdělávání se navrátí k přirozenému způsobu výuky, které poprvé formuloval Jan Ámos Komenský.
Je nemyslitelné zatěžovat děti a studenty zbytečným memorováním textů, které pak stejně nikdy nepoužijí.
Škola musí přirozeně rozvíjet a podporovat dětskou touhu po informacích.
Základní školy naváží na stoletou, již vyzkoušenou tradici, anglické školy Summerhill.
Základní školy učí základům – tedy číst psát a počítat a základním dovednostem a znalostem důležitým pro život.
Nedůležité znalosti pro život budou z výuky vypuštěny.

Středoškolské vzdělávání specializuje znalosti studentů.
Středoškolské vzdělávání podporuje a rozvíjí jejich talenty.
Všechny nepotřebné a zbytečné informace bodou z výuky vypuštěny.
Vzdělávání ve středoškolském zařízení může být nahrazeno praxí u „mistra“ oboru.

Vysokoškolské vzdělávání rozvíjí zaměření studentů ze středních škol.
Všechny nepotřebné a zbytečné informace budou z výuky vypuštěny.
Vzdělávání ve vysokoškolském zařízení může být nahrazeno praxí u „mistra“ oboru.

Vzdělávání na sřední i vysokoškolské úrovni může být nahrazeno životní zkušeností v oboru. Takové vzdělání má pak stejnou hodnotu jako vzdělání získané ve škole.

Každý jsme ostrovem svobody

Vize je živý, rozvíjející se organismus. Tvořte ji i vy svými připomínkami. Každý, tedy i váš názor je cenný a povede ke změně, kterou společnost nutně potřebuje.

Přidejte se